Read this page in:

Kapau ‘oku ke fakalele ha falekoloa ‘oku hikihiki holo pē ‘oku totonu ke ‘i ai ha‘o polokalama ako mo fakahinohino ‘o e tu‘utu‘uni ‘a e laó pea kuo fa‘u ke fakapapau‘i ‘oku ke muimui pau ki ai pea mo kinautolu ‘oku ke fakangāue‘í ke mou tu‘uaki atu ‘aki ‘a e koloá.


Ngaahi tokoni ke tauhi tu‘utu‘uni ‘a ho‘o pisinisí

‘Oku ‘i ai e totonu ‘a ho‘o kau fakatau koloá ke kaniseli ha aleapau fakatau - fakapapau‘i ‘oku mahino ki a koe ‘enau ‘ū totonú pea mo ho ngaahi fatongiá foki.

‘E fiema‘u ‘a ho‘o tohi/pepa aleapau fakataú ke fakalea nounou, mahino mo laungofua hono hikí.

Kapau te ke tukupā ke tiliva e koloa ‘a e tokotaha na‘a ne fakataú, kuo pau ke ke fakahoko ia ‘i he taimi totonu ‘oku hā ‘i he aleapau.

Fekumi ki ha fale‘i fakalao tu‘u tau‘atāina mo ‘atā mei he pisinisí ke ne fakapapau‘i ‘oku tonu ‘a ho‘o fai fatongia fakalaó.

'Oku lava ke ma'u atu ha vitio 'oku 'asi ai 'a hono liliu e lea ki he lea faka-Tonga.

'Alu ki he faka'ilonga (icon) Settings 'i he tuliki to'omata'u 'i lalo 'i he video-player 'o fili/ lomi’i 'a e fo'i lea Subtitles/CC > pea ke fili mei ai 'a e lea faka-Tonga.

Ko e laó

Ko e ngaahi lao ‘oku fai tu‘utu‘uni ‘i hono fakalele ho‘o pisinisí, ‘e fakatefito ia he founga tu‘uaki o hono fakatau atu e koloa ‘oku ke faí, ngaahi ngāue kehe ke fai ki ai, pea mo e aleapau ‘oku ke ngāue‘aki ki ho‘o kau fakatau koloá. Ko e fatongia ia ‘o‘ou ke ke ‘ilo mo mahino‘i ‘a e ngaahi lao ‘oku faitu‘utu‘uni ‘i ho‘o pisinisí, pea ke ma‘u ha fale‘i mo ha fakahinohino fakalao fekau‘aki mo ia. ‘Oku hā atu ‘i lalo e ngaahi fakatātā ‘o e ‘ū lao ‘e ngalingali ke kaunga atu ki a koé.

Lau heni ‘a e tānaki atu ki he he ngaahi lao ‘oku mau fakahoko ‘a ‘e nau ngaahi tu‘utu‘uní.


Ko e Lao Credit Contracts and Consumer Finance Act (CCCF Act)

‘Oku ‘i he lao CCCF Act ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni kuo pau ke fakahā ke ‘ilo, totongi tupu mo e ‘ū totongi makehe ‘oku lava ke ngāue‘aki ‘i he alepau fakatau fakamo‘ua ‘o ha koloa. Kuo pau foki ke tauhi pau e ‘ū kautaha noó ki honau ngaahi fatongia mo e tefito‘i tu‘utu‘uni he taimi ‘oku nau fakatau atu ai ha koloa kae toki tā fakafoki.

Vakai pe ko e fē ‘a e taimi ‘oku ngāue‘aki ai e lao ki he nō pa‘angá ‘i hono fakalele ho‘o pisinisí.


Tu‘uaki mo e fakatau koloa he tukui‘apí pea mo e telemāketi (telemarketing) – ‘a ia ko e fakatau-na‘e-fakahoko-neongo-na‘e-‘ikai-ke-fuofua-fakaafe‘i (uninvited direct sales)

Ko e ‘ū aleapau eni ki hono tu‘uaki fakatau atu ‘o ha koloa pe naunau ‘oku $100 pe laka hake hono mahu‘ingá ‘oku alea‘i ‘i he ‘api ‘o e tokotaha fakataú pe ko ‘ene ngāue‘angá pe na‘e fakahoko telefoni neongo na‘e ‘ikai fakaafe‘i ‘e he tokotaha fakataú ‘a e tokotaha tu‘uaki koloá ki hono ‘apí, pe ke telefoni ‘o tu‘uaki ange ki ai e koloá pe ngāué. Ko e ngaahi aleapau ‘oku fai ko e tupu mei he founga tukituki he ngaahi tukui‘apí mo e telemāketí ‘e malava pe ke kau ‘i he fa'ahinga tu‘uaki koloa pehé ni.

Kuo pau ke ke fakahā ke ‘ilo ha ngaahi fakamatala papau fekau‘aki mo e aleapaú pea mo talangofua ki he ngaahi tu‘utu‘uni ki hono kaniseli mo e anga hono fakahoko fakalao ‘o e aleapaú.

Hoko atu ho‘o lau.


Fakatau leipai (layby) ‘a ia ko hono tātā ke ‘osi pea toki faka‘atā ke ‘oatu ‘a e koloá

‘I ha‘o tu‘uaki atu ha koloa ki ha taha ke leipai pe fakatau kae tātā ke kakato pea toki faka‘atā ange ‘a e koloá ki ai kuo pau ke ke muimui ki he ngaahi tu‘utu‘uni paú ‘o hangē ko hono fakapapau‘i ‘oku fakalea ‘a e aleapaú ke mahino ngofua pea ke ‘oange ha tatau ‘a e tokotaha fakatau koloá he taimi pe ko iá.

Ko ho‘o aleapau leipaí kuo pau ke kakato ai ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku feima‘u ke kau ai.

Lau ‘a e tānaki atu ki he fakamatala‘i ‘o e leipaí.


Ko ha aleapau ‘oku fakapalataha ‘a hono ngaahi kupu

Kapau ‘oku si‘isi‘i ha faingamālie ke toe alea‘i ai ‘a e ngaahi kupu pe ko e tu‘utu‘uni ‘o e aleapaú mo e tokotaha fakataú, pea ‘oku ngalingali ko e fa‘ahinga aleapau fakatau angamaheni ia. Hangē ko eni, ‘e tu‘uaki atu ‘a e koloa ni ki he tokotaha fakataú pe ‘te ke ‘ave pe ‘ikai‘ ‘a e koloá‘ (take it or leave it), ‘o ‘ikai ke toe lava ‘o liliu mei ai. ‘E malava pe ke tatau, pe meimei tatau, mo e ngaahi aleapau kehe ‘oku ke ngāue‘aki ki he kau fakatau kehé.

‘O kapau ‘oku ke ngāue‘aki ‘a e tohi aleapau angamaheni ko ia ‘oku fakatau atu ‘aki ha koloa ke ngāue‘aki pe ‘i ‘api, ‘e ‘ikai lava ke ke fakakau ai ha ngaahi tu‘utu‘uni ‘oku ‘ikai faka‘atu‘i pe fakapalataha.

Lau ‘a e tānaki atu ki he fakamatalá ni.


Ko e lipooti ‘o e poloseki fakatotolo ki he tu‘uaki koloa hikihiki holo

Ko e lipooti ‘a e Potungāue Commerce Commission ki he 2014/15 Mobile Trader Project.